regulamin

Regulamin serwisu www.2d3d.pl

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.2d3d.pl. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie serwisu. Użytkownik może go zapisać na swoim komputerze lub wydrukować. Podmiotem prowadzącym serwis i jednocześnie jego administratorem jest firma Wojciech Górski 2D3D z siedzibą w Przemyślu przy ul. Adama Mickiewicza 17/2.
 
Strona jest przeznaczona do sprzedaży usług związanych z wykonywaniem fotografii produktowej, fotografii 3D, fotografii 360 stopni, animacji i filmów z prezentacją produktów, wirtualnych spacerów oraz prowadzeniem i udostępnianiem bazy danych ze zdjęciami.
 
Za pośrednictwem serwisu użytkownik może skorzystać z usług dostępnych na stronie. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub jego właściwości.
 
Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania prawa obowiązującego w Polsce oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 
Prawa autorskie
Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie są własnością firmy Wojciech Górski 2D3D bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).
 
Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela.
 
Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 
Naruszenie licencji i praw autorskich przez użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
 
Ochrona prywatności
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma Wojciech Górski 2D3D. Dane użytkowników przechowywane przez serwis są to dane teleadresowe oraz dane firmy. Dane te wykorzystywane będą w bieżącej współpracy oraz w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody. Użytkownik, który wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji o produktach będzie je otrzymywał z częstotliwością dobraną do indywidualnych potrzeb.
 
Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili może edytować swoje dane w odpowiedniej zakładce swojego konta w serwisie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić administratora.
 
Serwis nie udostępnia danych swoich użytkowników osobom trzecim. Dane użytkowników są szyfrowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 
Właściciel serwisu w celu kontaktu z użytkownikiem w bieżących sprawach będzie używał jego numeru telefonu lub adresu e-mail podanego w danych użytkownika konta.
 
Dane użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 
Korzystanie ze strony
Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
 
Strona umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z ofertą firmy Wojciech Górski 2D3D.
 
Korzystanie ze strefy klienta
Do pełnego korzystania z serwisu użytkownik powinien posiadać stosowną przeglądarkę internetową oraz aktywne konto.
 
Strefa klienta umożliwia zakup online wybranych usług oferowanych na stronie, opłacanie faktur proform oraz faktur VAT za pośrednictwem płatności online, o ile taka możliwość została użytkownikowi udostępniona.
 
Warunkiem korzystania ze strefy klienta jest zaakceptowanie przez użytkownika regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownik może posiadać jedno konto w serwisie.
 
Warunkiem korzystania z usług prowadzonych przez serwis jest podpisanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Warunkiem zawiązania takiej umowy jest przesłanie dokumentów potwierdzających istnienie firmy. Warunki rozwiązania zawarte są w umowie pomiędzy stronami.
 
Korzystanie z bazy danych
Klient, który ma aktywne konto w serwisie może korzystać z bazy danych fotografii. Fotografie do bazy danych wykonywane są nieodpłatnie natomiast korzystanie z bazy danych jest płatne. Płatność odbywa się z góry lub z dołu, rodzaj płatności reguluje umowa zawarta pomiędzy stronami.
 
Postanowienia końcowe
Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@2d3d.pl.

Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej właściciela.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie serwisu. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej serwisu. O zmianach w regulaminie użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy serwisem www.2d3d.pl a użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub  w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.